Zorgverzekeringswet (Zvw)
Thuiszorg in de vorm van verpleging valt sinds januari 2015 onder de aanspraak Wijkverpleging van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Naast verpleging valt de zorgfunctie persoonlijke verzorging meestal ook onder de aanspraak wijkverpleging. Dit geldt echter alleen indien de behoefte aan persoonlijke verzorging samenhangt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop.

Om voor deze vormen van thuiszorg in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig die wordt afgegeven door een wijkverpleegkundige. Deze beoordeelt middels een intakegesprek bij u thuis of u zorg nodig heeft en zo ja, hoeveel of welke zorg.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Huishoudelijke hulp
Het is vaak mogelijk om huishoudelijke hulp vergoed te krijgen als u een ziekte of beperking heeft waardoor u uw huishouden niet zelf kunt doen. Huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo.

Individuele begeleiding
Naast huishoudelijke hulp valt sinds januari 2015 de zorgfunctie individuele begeleiding eveneens onder de wmo.

Persoonlijke verzorging
Een klein deel van de zorgfunctie persoonlijke verzorging valt sinds januari 2015 onder de wmo. Voor voormalig AWBZ-cliënten met persoonlijke verzorging met een indicatie op basis van de grondslagen psychiatrische aandoening of beperking, verstandelijke of zintuiglijke handicap geldt dat zij gebruik kunnen maken van het overgangsrecht in de Wmo 2015. De gedachte hierachter is dat de persoonlijke verzorging voor deze cliënten in het verlengde ligt van de begeleiding.

Nieuwe cliënten worden niet meer geïndiceerd op basis van grondslagen. De gemeente zal moeten onderzoeken of de behoefte aan persoonlijke verzorging verband houdt met de zelfredzaamheid en in het verlengde ligt van begeleiding. Hangt de behoefte aan persoonlijke verzorging samen met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, dan valt de persoonlijke verzorging onder de Zvw.

Kosten
Voor zorg van de gemeente betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent hoeveel u gaat betalen. Hierbij wordt niet meer gekeken naar uw inkomen of uw vermogen. Meer informatie over de eigen bijdrage leest u op www.hetcak.nl.

Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar (dus vanuit de ZvW)? Dan betaalt u geen eigen bijdrage of eigen risico.

Als u een indicatie heeft voor verpleging, verzorging en/of individuele begeleiding, kunt u kiezen hoe u deze zorg wilt ontvangen. U kunt de zorg voor u laten regelen (ZIN) of u kunt zelf uw zorg inkopen (PGB). Wij bieden huishoudelijke hulp alleen aan in ZIN, tenzij u een WLZ indicatie heeft. In dat geval kan huishoudelijke hulp door ons tevens middels PBG worden geleverd.

De diensten van AYA Thuiszorg kunnen dus betaald worden uit: zorg in natura (ZIN), persoonsgebonden budget (PGB) en particulier (zonder indicatie, uit eigen middelen). Neem voor meer informatie hierover contact op met één van onze zorgconsulenten via 020 – 411 14 14 (vestiging Amsterdam) of draai 013 – 536 5494 (vestiging Tilburg).