Uw privacy

Van welke diensten van AYA Thuiszorg u ook gebruik maakt, in bijna alle gevallen zullen wij een aantal persoonlijke gegevens van u noteren. Deze gegevens hebben wij nodig voor een goede dienstverlening. Om uw privacy te beschermen heeft AYA Thuiszorg een privacyreglement opgesteld. Hieronder zetten we de belangrijkste zaken uit het reglement voor u op een rijtje.

Vastleggen gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom. Bovendien worden alleen die gegevens vastgelegd, die voor de verleende dienst nodig zijn. Soms kan het voor de dienstverlening van belang zijn dat een medewerker van AYA Thuiszorg met iemand anders (uw huisarts bijvoorbeeld) overlegt of informatie uitwisselt.

Zwijgplicht

De medewerker van AYA Thuiszorg noteert een aantal gegevens over u en over de gesprekken die hij of zij met u voert en bewaart deze in een dossier. De medewerker aan wie u de informatie hebt gegeven, is tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Binnen AYA Thuiszorg mogen slechts diegenen uw gegevens inzien voor wie dat vanwege hun functie nodig is.

Uw recht op inzage

U mag te allen tijde vragen uw dossier in te zien. Als u vindt dat daar foutieve gegevens of teveel gegevens in vermeld staan, hebt u het recht te vragen om deze te laten veranderen.

Bewaren

Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen. De gegevens worden volgens de wettelijk vereiste termijn bewaard en daarna vernietigd.

Bezwaren

Het kan zijn dat u vindt dat wij de afgesproken regels niet nakomen. U kunt daartegen dan bezwaar aantekenen. Hoe u dat moet doen, is vastgelegd in ons privacyreglement.

Privacyreglement

Wilt u meer informatie? In het privacyreglement zijn uw rechten en plichten en die van AYA Thuiszorg uitgebreid vastgelegd. U kunt het reglement opvragen via ons algemene telefoonnummer. Bel daarom 020 – 411 1414 voor de vestiging in Amsterdam of 013 – 536 54 94 voor onze vestiging in Tilburg.