Vijf tips om ervoor te zorgen dat onze zorgverlening aansluit op uw wensen

1. Wees open en concreet
Wees open en concreet in het beschrijven van uw zorgvraag en beperkingen. Door deze stap goed uit te voeren, stelt u AYA Thuiszorg in staat om op basis van uw input samen met u zorgdoelen te formuleren en zorgactiviteiten af te spreken waarmee aan deze doelen kan worden gewerkt.

2. Risico inventarisatie
AYA Thuiszorg voert periodiek risico inventarisaties uit onder haar cliënten. Hiermee brengen wij de risico’s in kaart die samenhangen met uw beperking. Denk hierbij aan een valrisico vanwege bepaalde medicatie die u gebruikt. Of het risico op decubitus vanwege het feit dat u bedlegerig bent. En zo zijn er vele andere risico’s te benoemen. Door samen met ons uw risico’s te inventariseren kunnen tijdig maatregelen worden getroffen waarmee schade voor uw gezondheid kan worden voorkomen.

3. Zorgleefplan
Een zorgleefplan is een plan van aanpak waarin op grond van uw zorgwens, zorgdoelen worden geformuleerd en vervolgens zorgactiviteiten worden afgesproken waarmee deze doelen kunnen worden gerealiseerd. AYA Thuiszorg kan dit plan niet alleen opstellen. Nauwe samenwerking met u is hierin onmisbaar. Door actief bij te dragen aan het opstellen van dit plan van aanpak legt u de basis voor een goede zorgverlening die volledig is afgestemd op uw situatie.

4. Evaluatie zorgverlening
Wij vinden het erg belangrijk dat u tevreden bent over onze zorgverlening. Wij willen derhalve toetsen of onze zorgverlening nog overeenkomt met de afspraken die wij samen hierover in het zorgleefplan hebben vastgelegd. Tevens willen wij nagaan in hoeverre de afspraken in het zorgleefplan nog overeenkomen met uw huidige zorgwens. Om dit te onderzoeken is het van belang om jaarlijks de zorg met u te evalueren. U kunt uw eigen tevredenheid dus beïnvloeden door actief deel te nemen aan de jaarlijkse evaluatie van uw zorgverlening.

5. Klachten
Wees niet beschaamd wanneer u iets opmerkt wat u niet bevalt. U heeft recht op goede zorgverlening! Hoe eerder u uw mogelijke ontevredenheid aan ons kenbaar maakt en hoe concreter u bent in de beschrijving van uw klacht, des te meer mogelijkheden biedt u ons om dit te corrigeren en ervoor te zorgen dat onze dienstverlening weer aan uw wensen voldoet.

Plaats een reactie